Others

อาคารอื่นๆ COCONS ARCHITECTURE เราให้บริการทั้งออกแบบและก่อสร้างครบวงจร

  • สำรวจ
  • ออกแบบ
  • จัดทำแบบก่อสร้างและแบบขออนุญาต
  • ก่อสร้างและบริหารงานก่อสร้าง
  • ติดตั้งอุปกรณ์อาคาร และระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันเพลิง ฯลฯ

โรงงาน / คลังสินค้า

อาคารคลังสินค้า หรือจะใช้เป็นโรงงาน พร้อมสำนักงาน

20140822-V3-Tive1301


อพาร์ทเม้น

20150703-Tive01

สนใจติดต่อ 087 091 0900 ตลอดเวลา